9.1.2015

Nové výzvy z Operačního programu Životního prostředí na rok 2015

Vážení obchodní partneři,

 

Rádi bychom Vás seznámili s nově zveřejněným plánem výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2015.

V průběhu tohoto roku budou pro oblast veřejné správy vyhlášeny výzvy v následujících okruzích (prioritních osách):

 

1) Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 

Typové projekty:

ü  Výstavba a rozšíření kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodů

ü  Preventivní protipovodňová opatření

ü  Povodňová ochrana intravilánu

Předpokládaný termín vyhlášení: březen 2015

 

2) Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 

Typové projekty:

ü  Nákup čistící techniky

ü  Rozšiřování a rekonstrukce soustav CZT (pouze nepodnikatelské subjekty)

Předpokládaný termín vyhlášení: duben 2015

 

3) Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 

Typové projekty:

ü  Systémy sběru a třídění odpadů (např. sběrné dvory, třídící linky apod.)

ü  Investice do recyklačních center a mechanicko-biologických úpraven

ü  Kompostárny a bioplynové stanice na odpad

ü  Energetické využití odpadů

ü  Rekultivace starých skládek

ü  Odstraňování ekologických zátěží

Předpokládaný termín vyhlášení: březen 2015

 

4) Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

Typové projekty:

ü  Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů

ü  Předcházení a náprava škod způsobených chráněnými živočichy

ü  Investice do krajinných prvků a struktur

ü  Revitalizace vodních toků, niv a ekologicky cenných vodních ploch

ü  Revitalizace sídelní zeleně (např. městských a obecních parků)

Předpokládaný termín vyhlášení: během 1. čtvrtletí 2015

 

5) Energetické úspory

 

Typové projekty:

ü  Zateplení budov, včetně výměny oken

ü  Výměna zdroje tepla na fosilní paliva (uhlí, koks, mazut, LTO) za nové nízko-emisní kotle

ü  Instalace solárních kolektorů na vytápění či ohřev TUV

ü  Další investice do snižování energetické náročnosti budovy

Předpokládaný termín vyhlášení: říjen 2015

 

Jsme připraveni s Vámi konzultovat Vaše projekty a projektové záměry a pomoci Vám nejen s úspěšným vyřízením dotace, ale také s její následnou administrací a čerpáním.

 

Volejte nás na telefonu +420 731 503 077 nebo pište na email opzp@sviajak.cz. 

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat